'The Dance Will Always Bring Us Back to the Heart.'  Stefanie Masters

In deze ochtendmeditatie kom je samen met andere vrouwen en beweeg je vanuit je eigen huis.

Deze ochtenden zijn bedoeld voor jezelf. Om tijd en ruimte te maken voor een dans die uitnodigt om te ontwaken. Om met vriendelijke aandacht te luisteren naar dat wat je lichaam jou te vertellen heeft. Beweging is de basis. De fysieke ingang biedt ruimte om aanwezig te zijn en je levendigheid en bewustzijn in je lichaam te vergroten. Wat leeft er in je aan gevoelens, emoties en gedachten?

Je wordt begeleid om van binnenuit te luisteren, om dit luisteren te verdiepen, te onderzoeken en met oprechte expressie tot uitdrukking te brengen. Je krijgt de uitnodiging om met moed, humor, zachtheid en vertrouwen mee te bewegen met het leven dat door je heen beweegt.

We worden ondersteund door een mix van hulpbronnen vanuit de dans, zelf-compassiemeditaties en poëzie. En natuurlijk nodigt de muziek je uit om verbinding te maken met je vreugde door te bewegen op rock, zang , r&b, klassiek, oerritmes en alles daartussenin.

De les begint om 10.00 uur (CET). De Zoom Room gaat 15 minuten voor aanvang van de les open met opwarm-/aankomstmuziek. Het is fijn als je vroeg bent, zodat er tijd is om aan te komen en we om 10 uur gezamenlijk kunnen beginnen. De les is van 10:00 - ca 11:30 uur. We eindigen met een reflecterende sluitingscirkel van 10 minuten. Dit geeft ons wat tijd om elkaar gedag te zeggen.

N.B. Instructies voor de Zoom-verbinding ontvang je bij de bevestiging.

 

 

Workshop loopt nu. Inschrijven niet meer mogelijk  |  Workshop now running. Registration no longer possible

Voor wie | For who
Alleen voor vrouwen | Only for women
Vaste groep, met een maximum van 18 deelnemers.
De workshop gaat door bij minimaal 8 deelnemers.
Closed group, with a maximum of 18 participants.
The workshop will take place with a minimum of 8 participants.

Wanneer | When
2024:
16 - 30 jan  |  13 - 27 febr  |  12 - 26 maart

        Tijd | Time
Start om 10.00 uur tot ca 11.30
(vanaf 9.45 kun je inloggen)

Start at 10.00 until approx. 11.30
(you can log in from 9.45) Amsterdam Time

         Waar | Where
Online via Zoom. Taal: Nederlands en Engels
Je ontvangt zoom-inlogcodes voor alle data, waarmee je 15 minuten vóór de les kunt inloggen. Als er iets niet lukt met Zoom proberen we je te helpen op afstand.

Online via Zoom. Language: English and Dutch
You will receive Zoom login codes for all dates, with which you can login 15 minutes before the class. If something doesn't work with Zoom, we will try to help you remotely.

Kosten voor 6 lessen
€ 125    -   € 140

Fee for 6 classes
(you can choose the price when subscribing)

                   Heb je vragen? | Any questions?
Neem contact met ons op.  | Please contact us.

'The Dance Will Always Bring Us Back to the Heart.'  Stefanie Masters

These mornings you will come together with other women and you will move from your own home.

These mornings are meant for yourself. To make time and space for a dance that invites you to wake up. To listen with gentle attention to what your body has to tell you. Movement is the basis. The physical entrance offers space to be present and to increase your liveliness and awareness in your body. What are your feelings, emotions and thoughts?

You will be guided to listen from within, to deepen this listening, to examine it and to express it with sincere expression. You are invited to move with the life that moves through you with courage, humour, softness and trust.

We are supported by a mix of resources from dance, self-compassion meditations and poetry. And of course, the music invites you to connect with your joy by moving to rock, song, R&B, classical, primal rhythms and everything in between.

Class starts at 10:00 (CET). The Zoom Room will open 15 minutes before class starts with warm up/arrival music. It is nice if you arrive early, so there is time to arrive and we can start together at 10:00. The lesson is from 10:00 - approx. 11:30. We end with a reflective closing circle of 10 minutes. This gives us some time to say goodbye to each other.

N.B. Instructions for the Zoom connection you will receive with the confirmation.