5Rhythms and the Language of the Nervous System.

Do you need to deepen your dance????

This is an active dance workshop. The emphasis is on movement and experience.  Free movement and experiential exercises are alternated with theoretical knowledge, where you can experience the workings of the autonomic nervous system at first hand. You will get a lot of new insights, exercises and tools that you can integrate into your life.

Movement has always been a familiar language for me, a way to make contact with myself and the world around me. Movement has also raised new questions and made me want to understand myself and the dynamic, complex and rich relationship between body and mind.

This passion is the motivation behind my quest as a human being, dancer, teacher and therapist. To deepen my experiences in dance and to expand my knowledge of body consciousness, I followed all kinds of related courses.  Since I came into contact with the Polyvagal theory, many pieces of the puzzle fell into place.

The poly >> what?  

The Polyvagal theory is a simple model for understanding the relationship between body, mind and emotion.  Its founder is Stephen Porges (USA), whose insights are also known as the science of safety. Safety is the basis. The basis for feeling good (emotionally, physically and mentally). Our behaviour is often not the result of a rational choice made by the brain. They are autonomous energy flows that move in patterns with the aim of finding a balance between connection and protection. You need security to be able to connect with yourself and with the people around you.

The autonomic nervous system is the foundation on which our experience of life rests. The way in which we move through the world (approaching it, turning away from it, making connections with others or isolating ourselves) is controlled by the autonomic nervous system.

Your nervous system is shaped by events and learns on the basis of use.  You train it all day long, with every action, thought, activity, ...... unconsciously. And if we become aware of this ... we can use experiences in the present on purpose to restore the resilience in the nervous system.

The 5Rhythms and the basic knowledge of the Polyvagal theory are a wonderful combination. It is a fundamental approach that gives a profound insight into feelings, thoughts and behavioural patterns and we are able to deal with ourselves and others in a different and more nuanced way. The new insights make it possible for me to have more compassion for myself and others.

I am looking forward to sharing my insights from the point of view of the autonomic nervous system and to discovering together, to experimenting, to meeting more powerfully the challenges that belong to life.

In 2023, I will organise a year group with the same theme. Participation in this two-day workshop will be a prerequisite. More information about the year group (starting in October 2023) will follow.

The most beautiful thing about learning, in all its forms, is the possibility to make our nervous system our ally, instead of our enemy. William James

Voor wie  | For who
Je kunt alleen inschrijven voor de twee dagen.
Ervaring in de 5Ritmes of andere conscious dance-vormen is nodig.
You can only register for the two days.
Experience in 5Rhythms or other conscious dance forms is necessary.

Wanneer  | When
17-18 juni 2023

Tijd | Time
11.00 tot 17.00 uur

Waar:
OostWest-Centrum
van Schoonbekestraat 148, 2018 Antwerpen (België)

Reserveren:
Voor de workshop in Antwerpen kun je inschrijven bij het Oost-West Centrum in Antwerpen, gebruik de onderstaande link naar hun website.
For the workshop in Antwerp you can register at the East-West Centre in Antwerp, use the link below to their website.

More info OWC-Antwerp

Kosten voor de serie van 2 dagen:
In Antwerpen  € 185,--

5Ritmes en de Taal van het Zenuwstelsel.

Heb je behoefte aan verdieping in je dans????

Dit is een actieve Dans-workshop. De nadruk ligt op bewegen en ervaren.  Vrije beweging en ervaringsgerichte oefeningen worden afgewisseld met theoretische kennis, waarbij je de werking van het autonome zenuwstelsel aan den lijve kunt ervaren. Je krijgt een hoop nieuwe inzichten, oefeningen en tools die je kunt integreren in je leven.

Beweging is voor mij altijd een vertrouwde taal geweest, een manier om contact te maken met mezelf en de wereld om me heen. Daarnaast heeft beweging ook nieuwe vragen opgeroepen en heeft me aangezet tot het willen begrijpen van mezelf en de dynamische, complexe en rijke relatie tussen lichaam en geest.

Deze passie is de motivatie achter mijn zoektocht als mens, danser, lerares en therapeut. Om mijn ervaringen in de dans te verdiepen en mijn kennis van lichaamsbewustzijn verder uit te breiden, volgde ik allerlei aanverwante opleidingen.  Sinds ik in contact kwam met de Polyvagaal theorie vallen er heel veel puzzelstukjes op hun plek.

De poly >>> wat???   

De Polyvagaal theorie is een eenvoudig model om de relatie tussen lichaam, geest en emotie te begrijpen.  De rondlegger is Stephen Porges (USA).De inzichten van deze theorie worden ook wel de wetenschap van de veiligheid genoemd. Veiligheid  is de basis. De basis om je goed te voelen (op emotioneel, fysiek en mentaal vlak). Onze gedragingen zijn veelal niet het gevolg van een verstandelijke keuze die door het brein wordt gemaakt. Het zijn autonome energiestromen die zich in patronen bewegen met het doel een evenwicht te vinden tussen verbinding en bescherming. Je hebt veiligheid nodig om verbinding te kunnen maken met jezelf en met de mensen om je heen.

Het autonoom zenuwstelsel is het fundament waarop onze ervaringen van het leven rust. De manier waarop we ons door de wereld bewegen (er toenadering toe zoeken, ons afwenden, verbindingen met anderen aangaan of ons isoleren) wordt aangetuurd door het autonome zenuwstelsel.

Je zenuwstelsel wordt gevormd door gebeurtenissen en leert op basis van gebruik.  Je traint het de hele dag, bij elke handeling, gedachten, activiteit, …… onbewust. En als we ons hiervan bewust worden … kunnen we ervaringen in het heden doelbewust inzetten om het de veerkracht in het zenuwstelsel te herstellen.

De 5Ritmes en de basis kennis van de Polyvagaal theorie zijn een prachtige combinatie. Het is een fundamentele benadering die een diepgaand inzicht geeft op gevoelens, gedachten en gedragspatronen en zijn wij in staat om op een andere manier en meer genuanceerde manier om te gaan met onszelf en anderen. De nieuwe inzichten maken het voor mij mogelijk om meer compassie voor mezelf en anderen te hebben.

Ik kijk er naar uit om vanuit het oogpunt van het autonome zenuwstelsel mijn inzichten te delen en samen te ontdekken, te experimenteren, om krachtiger de uitdagingen aan te gaan die bij het leven horen.

In 2022 zal ik een jaargroep organiseren met hetzelfde thema. Voorwaarde voor deelname zal o.a. zijn de deelname aan deze tweedaagse workshop. Meer informatie over de jaargroep (start in maart 2022) volgt.

Het allermooiste aan leren, in al zijn vormen, is de mogelijkheid om ons zenuwstelsel tot bondgenoot te maken, in plaats van onze vijand. William James