Dit lichaam is beweging.

Ik nodig je uit aan het einde van het jaar 2020 samen te dansen en terug te blikken en vooruit te kijken. Om met aandacht stil te staan en aandacht te hebben voor wat wezenlijk van belang is in je leven. Misschien geeft ons lichaamsperspectief nieuwe inzichten.

In deze workshop onderzoeken we het thema van loslaten en in vertrouwen vallen, door middel van bewuste beweging.

Wat wil je achterlaten in 2020
Waar ben je dankbaar en wil je meenemen in 2021
Wat nieuws wil je ontdekken in 2021

Drie dagelijkse vaste momenten om te dansen, te reflecteren en te luisteren naar aanwijzingen en mogelijkheden. Om ons innerlijke levendigheid  te voeden en te versterken. Samen dansen in een vaste groep  biedt de mogelijkheid voor verdieping en inspiratie in de verbinden ons met onszelf in de steunende aanwezigheid van anderen.

Elke dag een eenvoudige creatieve schrijf opdracht die je uitnodigt om op een frisse manier aandacht te schenken aan je dans ervaringen. Aan wat belangrijk voor je is en het helpt je te luisteren naar zachte fluisteringen in je hart, naar jouw zintuigen en intuïtieve wijsheid

Iedereen is welkom, ongeacht je leeftijd, vorm of achtergrond, waar ter wereld je ook bent.


Informatie om te registreren en deel te nemen aan het Online Event

Stap 1. Bestelling, betaling en zoomlink
Via de website vind je het product (Letting go-Falling into trust), kies de prijs die je wilt betalen en volg de betalingsinstructies. Na inschrijving en betaling ontvang je direct een bevestiging van je deelname met de juiste Zoom inlogcode voor deelname aan dit event.

Suggesties voordat de les begint.
Stap 2. Zoominstellingen
U kunt de gratis Zoom-app hier downloaden. We raden u aan dit van tevoren te doen. Voor vragen kunt u ons mailen. Gebruik bij voorkeur een extra klankkast of iets dergelijks, die is aangesloten op je computer, tablet of telefoon. (Zoomen op een computer werkt vaak het beste.)

Stap 3. Bereid je voor om te dansen

-Zorg dat je ruimte hebt om te dansen.
- Trek gemakkelijke danskleding aan!
-Probeer niet gestoord te worden tijdens de les.
-Nodig je vrienden, familie en kinderen uit om (online) te dansen.

For whom | Voor wie
Anyone can participate.

When  |   Wanneer
December 28 - 29 - 30, 2020
Start at 9.30 am until approximately 11.00 am (you can log in from 9.15 am) CET (Amsterdam-time)

Location  |  Locatie
Online via Zoom. You will receive the zoom login code. If something doesn't work with Zoom, we'll try to help you remotely.
Online via Zoom. U ontvangt de zoom-inlogcode. Als iets niet werkt met Zoom, proberen we u op afstand te helpen.

Sign Up  |  Aanmelden
I would like to participate: click here
De workshop gaat door bij 8 deelnemers en 16 maximaal.
The workshop takes place with 8 participants and 16 maximum.

Cost  |  Kosten
You can determine the price yourself when registering (€ 40.00 | € 50.00 | € 60.00)
Je kunt zelf de prijs kiezen die je wilt betalen.

Questions?   |  Nog vragen?
Do you have questions? Please contact us.

This body is movement.

I invite you to dance together at the end of 2020 and to look back and look ahead. To dwell with attention and to pay attention to what is essential in your life. Perhaps our body perspective provides new insights.

In this workshop we explore the theme of letting go and falling into trust, through conscious movement.

What do you want to leave behind in 2020
What are you grateful for and want to take with you in 2021
You want to discover something new in 2021

Three daily fixed moments to dance, reflect and listen to directions and possibilities. To nourish and strengthen our inner vibrancy. Dancing together in a fixed group offers the opportunity for deepening and inspiration in connecting us with ourselves in the supportive presence of others.

Every day a simple creative writing assignment that invites you to pay attention to your dance experiences in a fresh way. What is important to you and it helps you to listen to soft whispers in your heart, to your senses and intuitive wisdom

Everyone is welcome, regardless of your age, shape or background, wherever you are in the world.


Information to register and participate in the 5Rhythms class on December 18, 2020

Step 1. Order, payment and Zoom link
Via the website you will find the product (Letting go - Falling into trust), choose the price you want to pay, and follow the payment instructions. After registration and payment you will immediately receive a confirmation of your participation with the correct Zoom login-code for participation in the 3 classes.

Suggestions before class starts.
Step 2. Zoom settings
You can download the free Zoom app here. We recommend that you do this in advance. For questions you can email us. Preferably use an extra sound box or the like, that is connected to your computer, tablet or phone. (Zoom on a computer often works best.)

Step 3. Prepare to dance

-Make sure you have room to dance.
-Put on easy dancing clothes!
-Try not to be disturbed during class.
-Invite your friends, family and children to dance (online).