Algemene Voorwaarden van Volta Venema vof, handelend onder de naam Dansjeleven

Artikel 1 - Aanmeldingen
1.1.  Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aanmelding voor een les of workshop, dan staan wij u graag te woord.
1.2.  Dansjeleven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.
1.3.  U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan regelmatig op de hoogte gehouden van activiteiten van Dansjeleven, soms met bewegingstips en muzieksuggesties.

Artikel 2 - Bedenktijd
2.1.  U hebt 14 dagen bedenktijd na de aanmelding voor een les of workshop. Mocht u binnen deze termijn uw aanmelding willen intrekken, dan kan dat zonder opgave van reden. Het totale bedrag dat in rekening is gebracht wordt gecrediteerd.
De termijn van 14 dagen wordt bekort als de les of workshop binnen deze periode valt. Vijf dagen voor aanvang van de les of workshop vervalt deze bedenktijd-clausule en kunnen wij helaas geen geld restitueren. In overleg met ons zullen wij in bijzondere omstandigheden van de klant een tegemoetkoming overwegen.

Artikel 3 - De overeenkomst
3.1.  De overeenkomst tussen Dansjeleven en de klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden  en hij een betaling heeft voldaan of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant.
3.2.  De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
3.3.  U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan Dansjeleven na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering.
3.4.  Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw inschrijving.
3.5.  Wij zijn aan u verplicht de les of workshop op het afgesproken tijdstip aan te bieden. Mocht door onvoorziene omstandigheden de les of workshop niet op het afgesproken tijdstip kan worden aangeboden, dan zullen wij u daarvan per email of telefoon op de hoogte brengen. Wij zullen aan de deelnemers een nieuwe datum voor de gemiste les of workshop aanbieden. Uiteraard kunt u aangeven dat u dat niet wilt. In dat geval zal het betaalde bedrag worden gecrediteerd.

Artikel 4 - Overmacht
4.1 In geval van overmacht is Dansjeleven niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort.

4.2 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

Artikel 5 - De prijs
5.1.  De prijzen die op onze website staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW.
5.2.  De prijs die bij les of workshop op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij de les of workshop en wat tevens aan u bevestigd wordt. In de bevestiging die na aanmelding wordt verzonden via email wordt het overeengekomen bedrag opnieuw vermeld.

 

Artikel 6: Annulering
Bij de organisatie van dansworkshops gaan wij financiële verplichtingen aan. Om deze reden is je aanmelding niet vrijblijvend en zijn er annuleringsvoorwaarden. Annuleren kan telefonisch of per e-mail. Het niet betalen van de cursusprijs geldt niet als annulering.

  • Indien je annuleert tot 4 weken  voor aanvang van de geboekte les/workshop dan ontvang je 90% van het betaalde c.q. verschuldigde bedrag retour. Er  wordt een annuleringsvergoeding van 10% ingehouden met een maximum van € 30,--.
  • Indien je annuleert tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de geboekte les/workshop dan ontvang je 50% van het betaalde c.q. verschuldigde  bedrag retour.
  • Indien je annuleert binnen 2 weken voor aanvang van de geboekte workshop dan ontvang je 25% van het betaalde c.q. verschuldigde bedrag retour.
  • Voor online evenementen is geen restitutie mogelijk.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
7.1.  Dansjeleven is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen. Gedupeerden dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Dansjeleven stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden. Gevonden voorwerpen worden maximaal 1 maand bewaard.

7.2.  Dansjeleven sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingend recht voor zijn risico komen.

7.3. Dansjeleven is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.

7.4. Indien Dansjeleven om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Dansjeleven wordt uitbetaald.

7.5. Dansjeleven is nimmer gehouden enige schade anders dan zaak- of personen schade te vergoeden.

7.6. Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

 

Artikel 8- Klachten en garantie
8.1.  Klachten over de ontvangen les of workshop dienen telefonisch of via email aan ons gemeld te worden. Wij staan u graag te woord. Wij zullen dan met u in overleg treden over de ervaringen tijdens de les of workshop. In principe zal er geen restitutie van geld plaats vinden van de dienst (het lesgeven) die wij hebben gegeven.
8.2.  Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd ook per email.

Door het versturen van de aanmelding gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden Dansjeleven. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd heeft of zult beleven aan deelname aan één van de lessen c.q. workshops van Dansjeleven.

Vragen?
https://www.dansjeleven.nl is de website van Dansjeleven.
Kamer van Koophandel nr: 63165198.
Contactadres: klik hier